Home | About Shirdi | Fair and Festivals | Aarties | Bhajans | Temples in india | Sai pooja | Sai Ashtothram |Worship & devotes | Sai Baba Photos |

Sai Baba of Shirdi

Quote Of The Day  

*Life is a song - sing it. Life is a game - play it.
Life is a challenge - meet it. Life is a dream - realize it.
Life is a sacrifice - offer it. Life is love - enjoy it.
-Sai Baba

Shri Sai Dhyana Mantra

Namami Sai Guru paad pankajam,
Karomi Baba tava pujanam varam.
Vadami Sai shubhanaam nirmalam.
Smarami Baba tava tatvamavyayam.
Satchidanand rupaya,
bhaktanugraha karine,
Shirdinya sthaikadehai Saishaya namoh namah.
Mritunjayaya Rudraya sarvadaya cha Vishnavey,
Srishtey cha trisvarupaya Sainathaya te namah.
Sai, Saiti, Saiti Smartavyam naam sajjanaye,
Sahasranama tatulyam Sainama vara pradam.
Sri Saiti sadaa snanam,
Sri Saiti sadaa japaha,
Sri Saiti sadaa dhyanam,
sadaa Saiti kirtanam.